پنجشنبه 2 اسفند 1397 - 15 جمادى الثانية 1440
تاریخ : سه شنبه 16 دي 1393     |     کد : 12

افزایش دستمزد دارویاران بخش خصوصی حق نسخه پیچی داروخانه های طرف قرارداد

....

با تصمیم ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده استان جهت افزایش دستمزد دارویاران بخش خصوصی حق نسخه پیچی داروخانه های طرف قرارداد افزایش یافت.

با توجه به  بند 3 مصوبات دومین جلسه ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در مورخه1/7/93، نحوه پرداخت حق نسخه پیچی داروخانه های طرف قرارداد به شرح زیر قابل محاسبه است:

سهم شبکه های بهداشت و درمان در حق نسخه پیچی علاوه بر مبلغ 3500 ریال به ازای هر نسخه که مطابق مفاد دستور العمل اجرای برنامه پزشک خانواده نسخه 15 توسط بیمار پرداخت می شود، با توجه به تعداد نسخ هرمرکز به طریق زیر محاسبه و به داروخانه طرف قرارداد پرداخت می شود :

الف- مبلغ پرداختی تا سقف 750 عدد نسخه در ماه مساوی است با تعداد نسخه ضربدر4000 ریال                                                                      
ب- در مراکزی که بیش از 750 عدد نسخه در ماه وجود داشته باشد تا 750 نسخه به ازای هر نسخه 4000 ریال و به ازای هرنسخه مازاد بر 750 عدد مبلغ 2800 ریال محاسبه و پرداخت خواهد شد.                                                                      

بطور مثال: اگر تعداد نسخه 800 عدد در ماه باشد نحوه محاسبه حق الزحمه نسخه پیچی سهم مرکز بهداشت شهرستان به شرح ذیل محاسبه خواهد شد .             3140000 ریال=[ 2800×(750-800)] +(4000×750)