پنجشنبه 2 اسفند 1397 - 15 جمادى الثانية 1440
تاریخ : سه شنبه 16 دي 1393     |     کد : 11

حق الزحمه کشیک پزشکان خانواده در مراکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی استان افزایش یافت

....

با تصمیم ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده حق الزحمه کشیک پزشکان خانواده در مراکز بهداشتی و درمانی شبانه روزی استان افزایش یافت.
با توجه به بند 5 مصوبات ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی استان در مورخ 1/7/1393 حق الزحمه کشیک پزشکان خانواده در مراکز شبانه روزی مجری برنامه پزشک خانواده استان از اول مهر ماه 1393به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف. حق الزحمه کشیک در روزهای تعطیل به ازای هر روز  : 3500000 ریال

ب‌.  حق الزحمه کشیک در روزهای غیر تعطیل به ازای هر روز: 2500000 ریال

تبصره 1 :در صورتی که 70%  درآمد ویزیت های ( منجر به درآمد) هر پزشک در مراکز شبانه روزی مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی بیشتر از ارقام فوق باشد مابه التفاوت آن نیز به آن پزشک بعنوان حق الزحمه کشیک پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 : حداکثر مبلغ قابل پرداخت حق الزحمه هرکشیک به پزشکان در مراکز شبانه روزی 5000000 ریال می باشد.

تبصره3 : برابر مصوبه ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده استان حداکثر مبلغ بیتوته قابل پرداخت به پزشکان خانواده ای که وظیفه تامین شیفت های مراکز شبانه روزی را بعهده دارند در یک ماه تا سه برابر سهم بیتوته هر پزشک بر اساس متوسط ضرایب محرومیت استان ، شهرستان و منطقه ( جدول صفحه 43دستورالعمل اجرایی ) می باشد.بنابراین تمامی پرداخت ها از بابت بیتوته به پزشکان مذکور نباید از سه برابر سهم بیتوته­ی آنان تجاوز نماید.

تبصره 4: ارقام تعریف شده فوق طبق دستورالعمل اجرایی برای پزشکان خانواده طرحی 70%  می باشد.