پنجشنبه 2 اسفند 1397 - 15 جمادى الثانية 1440
  تعرفه های برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

فرانشیز و تعرفه های برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی سال 1393

 

ردیف

نوع خدمت

فرانشیز برای دفترچه های روستایی

فرانشیز برای دفترچه های غیر روستایی (کارکنان دولت ، تامین اجتماعی و ...)

تعرفه کل 1393

تعرفه  با دفترچه بیمه روستایی

تعرفه  با دفترچه غیر بیمه روستایی 

1

ویزیت پزشک خانواده

10%تعرفه دولتی

30% تعرفه دولتی

80000 ریال

8000 ریال

24000 ریال

2

ویزیت کارشناس ارشد مامایی

10%تعرفه دولتی

30% تعرفه دولتی

68000 ریال

6800 ریال

20400 ریال

3

ویزیت کارشناس مامایی

10%تعرفه دولتی

30% تعرفه دولتی

56000 ریال

5600 ریال

16800 ریال

4

دارو

30% تعرفه دولتی

30% تعرفه دولتی

 

 

 

5

آزمایشگاه

15% تعرفه دولتی

30% تعرفه دولتی

 

 

 

6

رادیولوژی

15%تعرفه دولتی

30% تعرفه دولتی

 

 

 

7

 خدمات جانبی پزشک و
 خدمات پرستاری مامایی
* 

10%تعرفه دولتی

طبق تعرفه های ارسالی
 معاونت درمان

 

 

 

 

*خدمات جانبی پزشک وخدمات پرستاری مامایی از قبیل تزریقات ، پانسمان و هزینه لوازم مصرفی خدمات مربوطه با دفترچه بیمه روستایی

نوشته شده در   سه شنبه شانزدهم دي 1393  ساعت  10:43  
ویرایش شده در *** ساعت --