پنجشنبه 2 اسفند 1397 - 15 جمادى الثانية 1440
  فهرست آزمايشات و راديولوژي مورد تعهد سطح اول برنامه پزشک خانواده

 

فهرست خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی

1-      فهرست خدمات آزمایشگاهی

CBC diff

ESR

CRP

FBS

GCT

Hba1c

BUN, Cr

WRIGHT

WIDAL

U/A, U/C

Stool Exam

Uric Acid

Cholestrol

 TG

HDL, LDL

Free T4, TSH

BIL (D, T)

BHCG

پاپ اسمیر

لام خون محیطی

اسمیر خلط از نظر باسیل کخ

گایاک

ضمنا خدمات آزمایشگاهی برای زنان باردار به این شرح است:

VDRL

U/C

HBSAg

Indirect Coombs

Rh, BG

GTT

2-      فهرست خدمات رادیولوژی

-         تمام گرافی‌های ساده سینه، سینوسها و گرافیهای مورد نیاز برای افراد مصدوم

نوشته شده در   سه شنبه شانزدهم دي 1393  ساعت  10:33  
ویرایش شده در *** ساعت --