پنجشنبه 2 اسفند 1397 - 15 جمادى الثانية 1440
  گروه کارشناسان گسترش

شرح وظایف پزشک خانواده – گروه کارشناسان گسترش

1 - پزشک برای شناخت وضعیت موجود واستخراج نتایج اقدامات زیر را انجام میدهد :

- جمع آوری اطلاعات زیج حیاتی

- آمار ماهیانه

- تعیین وضعیت نیروی انسانی

- تعیین وضعیت تجهیزات

- تعیین وضعیت فضاهای فیزیکی

2- پزشک برای فعالیتهای پشتیبانی و ارزشیابی کارکنان برنامه زمان بندی داشته باشد .

3- پزشک نواقص موارد زیر را برآورد وپیگیری نماید :

- نیروی ا نسانی

- تجهیزات

- فضای فیزیکی

4- پزشک بندها و مفاد قرارداد بیمه روستایی را رعایت نماید .

نوشته شده در   سه شنبه شانزدهم دي 1393  ساعت  10:30  
ویرایش شده در *** ساعت --