پنجشنبه 2 اسفند 1397 - 15 جمادى الثانية 1440
  گروه بهداشت محيط

شرح وظایف پزشک خانواده – واحد بهداشت محيط

مدیریتی

-  شناخت برنامه های بهداشت محیط در مرکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت

- نظارت بر فعالیتهای بهداشت محیطی مربیان ، بهورزان و ارائه پسخوراند

- کنترل و پی گیری ارسال بموقع آمار و اطلاعات

- آشنایی با قوانین و دستورالعملها

- پی گیری اجرای طرح عملیات بهداشت محیط روستاها

- نظارت بر وضعیت بهداشت محیطی واحد های تابعه و پیگیری رفع موارد نقص

اجرائی

- مشارکت در تدوین برنامه های آموزشی و آموزش گروههای هدف در موارد لزوم

- شناسایی مشکلات خاص بهداشت محیطی منطقه

- جلب مشارکت مردم و ارگانهای بین بخشی برای حل معضلات بهداشت محیطی منطقه تحت پوشش

- بازدید از منطقه تحت پوشش به همراه اعضای تیم سلامت در مواقع لازم

نوشته شده در   سه شنبه شانزدهم دي 1393  ساعت  10:27  
ویرایش شده در *** ساعت --